Nemůžete objednávat do vaší vaší země - prosím kontaktujte naši zákaznickou linku. United States

Menu

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu chrome-galaxy.cz se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, prodejce) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu chrome-galaxy.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kuryakyn-europe.eu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

UPOZORNĚNÍ: Zboží, které není skladem a je na objednávku u dodavatele, není možné vrátit.

Dodací podmínky

Při objednání do 12 hod., garantujeme dodávku většiny zboží do 24 hodin. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

Osobní odběr – emailem nebo telefonicky Vám sdělíme, že je zboží skladem a můžete si jej u nás ve smluvenou dobu (kterou prosím uveďte do poznámky) odebrat. Výhodou je předvedení zboží, poradenství a možnost doporučení doplňků.


Dopravu po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím kurýrní služby WEDO.

- obchodní balík v rámci České republiky - 200 Kč,

V průběhu doručování si můžete změnit termín a způsob doručení prostřednictvím WEDO Track & Trace, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu můžete změnit dispozice pro svoji zásilku.

Dopravu po SR zajišťuje prodávající prostřednictvím kurýrní služby WEDO.

- obchodní balík v rámci Slovenské republiky - 250 Kč.

V průběhu doručování si můžete změnit termín a způsob doručení prostřednictvím WEDO Track & Trace, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu můžete změnit dispozice pro svoji zásilku.


Zboží je důkladně zabalené (bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození. Kurýrní služba Vás bude prostřednictvím SMS zprávy kontaktovat o časovém rozmezí doručení zásilky, kde bude uveden i kontakt na kurýra, kterého je možno oslovit a popřípadě se domluvit na jiném termínu dodání.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Radek Pokora,  IČ: 68316844, DIČ: CZ7612165429, se sídlem Ostravská 83/2,  747 70 Opava - Komárov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 56222, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně, zveřejněním na www stránkách).
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Záruční podmínky - předcházení vady

1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.

3. Nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Správná a pravidelná údržba výrobku je předpokladem pro dobrý stav zboží a jeho plnou funkčnost. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Řiďte se přiloženými letáčky a etiketami, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci.

Základní podmínky reklamace

1. V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

a) změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození

b) změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení

c) reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena

d) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím

e) zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty

2.Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.

3. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Motoobchod.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy..

Místo a způsob uplatnění reklamace

1. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.

2. Reklamaci lze uplatnit osobně na prodejně Motocentrum Chrome Galaxy, Hlavní 92/137, 74706 Opava - Kylešovice nebo reklamované zboží zaslat poštou na stejnou adresu. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

3. Společnost Motoobchod.cz se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.

Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Záruční doba

Lhůta pro uplatnění reklamce (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.

U zboží použitého může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobu uvést na dokladu o prodeji zboží.

Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součástí, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží (součásti).

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupující alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Výměna zboží

Motocentrum Chrome Galaxy Vám nabízí nadstandardní službu: výměna zaslaného zboží!

Pokud Vám zaslané zboží  (neplatí pro osobní odběr) z nějakého důvodu nevyhovuje (např. nesedí Vám velikost, nevyhovuje tvar helmy, nebo se Vám nelíbí barva apod.), nabízíme Vám jeho bezplatnou výměnu!

Podmínkou je, že zboží musí být v původním obalu a nepoužité!

Zboží řádně zabalte a zašlete na adresu:

Radek Pokora

Hlavní 92/137
74706 Opava - Kylešovice

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně chcete zboží vyměnit, ideálně kód zboží z eshopu, případně popis: značka, model, barva, velikost .

Neposílejte zásilku na dobírku! (taková zásilka bude odmítnuta)

Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně nehradí zákazník poštovné (pokud se jedná o zásilku v ceně větší než 2000,-Kč). Při další výměně je poštovné účtováno ve výši 200,- Kč. (bezvýhradně)

 

Vrácení zboží

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží  přes eshop  vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Vrácení zboží není možno, jedná-li se o zboží na speciální objednávku, tzn. zboží, které standardně nebereme na sklad. (Výfuky, sedačky, plexisklo apod.)

Pokud chcete u nás zakoupené zboží vrátit, můžete tak učinit dvěma způsoby:

  1. Zboží můžete osobně předat na naší prodejně.

  2. Zboží můžete zaslat přepravní společností na níže uvedenou adresu

Radek Pokora

Hlavní 92/137
74706 Opava - Kylešovice

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Vždy je třeba doložit doklad o nákupu prokazující koupi zboží u chrome-galaxy.cz (faktura, prodejka) a  uvést číslo Vašeho bankovního účtu!

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení  (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Upřesňující informace

Dodržení 14-denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.  Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Obal a jeho vrácení

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má chrome-galaxy.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a jeho uvedením do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží

Vyzkoušení zboží

Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít chrome-galaxy.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Předání reklamace

Pokud chcete u nás zakoupené zboží reklamovat, můžete tak učinit dvěma způsoby:

1. Reklamaci můžete osobně předat na naší prodejně v Opavě, Hlavní 92/137.

2. Pokud se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu:


Radek Pokora

Hlavní 92/137
74706 Opava - Kylešovice
  • Vždy je třeba doložit doklad o nákupu prokazující koupi zboží u chrome-galaxy.cz (faktura, prodejka) a v případě, že reklamaci zasíláte i stručně uvést důvod reklamace!
  • reklamované zboží v žádném případě neposílejte na dobírku!
  • reklamované zboží musí být kompletní, čisté a hygienicky nezávadné!

   

Záruční doba a životnost zboží

Záruční doba a životnost zboží jsou různé pojmy. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 

Průběh reklamace

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.

V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

  

Kontakty pro reklamace:

Níže uvedené kontakty slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vaší reklamace

info@chrome-galaxy.cz

tel: +420 775 614 764

 

Jak postupovat když...

  • Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání balíku, zásilku vždy zkontrolujte!

Zásilku si prosím vždy prohlédněte před dopravcem, zde obal není poškozen (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený apod.) a zda není porušena naše speciální balící páska. V případě nesrovnalostí balík nepřebírejte! 
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce (WEDO) a naši společnost.

  • Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme neprodleně nás informujte, nejlépe telefonicky na tel. +420 775 614 764, ihned budeme tuto nesrovnalost řešit.